Memòria econòmica

El Casal Independentista i Popular de Sabadell Can Capablanca és una entitat sense ànim de lucre, com a tal, tots els ingressos que podem tenir són emprats per dur a terme els objectius que promou l’entitat.

Davant el repte que plantejava el nou projecte del Casal, l’entitat es va veure obligada a demanar finançament a entitats de crèdit, ja que els recursos propis eren clarament insuficients.

El nou projecte del Casal va suposar la petició d’un préstec al COOP57, serveis financers ètics i solidaris. I a més, tot un seguit de socis van actuar com a microcreditors, ajudant així a assolir la quantitat necessària de diners per engegar el projecte. I finalment, la Flama Roja, la cooperativa que gestiona el bar-restaurant del Casal, també va fer una aportació important al projecte.

La devolució completa del préstec al COOP57 es preveu ser efectiva l’any 2017 (després de ser retardada la devolució, a principis de 2012) i dels microcreditors i de la Flama Roja l’any 2015.

Els ingressos del Casal són la suma de:

  • les aportacions mensuals dels socis i sòcies
  • les aportacions que fan entitats que tenen el Casal com a seu social
  • l’aportació que fa la cooperativa Flama Roja, en concepte d’arrendament del local
  • dels ingressos de les activitats, cursos i tallers que realitza el Casal
 Les despeses del Casal es poden resumir en:
  • préstec que se’ns va concedir per reformar la seu del Casal
  • lloguer i manteniment del local
  • impostos, assegurança de responsabilitat civil i gestoria

La Comissió Tresoreria és la que s’ocupa de portar la gestió econòmica de l’entitat, alhora que fa una planificació a curt, mitjà i llarg termini. També és l’encarregada de buscar fonts de finançament.

Comentar que les tresoreries de Can Capablanca i de la Flama Roja són completament independents. No obstant, ambdues parts mantenen una relació simbiòtica que afavoreix el funcionament general.

Fins a principis de 2012, els comptes del Casal van aconseguir igualats en despeses i ingressos, a costa de limitar l’estalvi. El febrer de 2012, després d’una proposta de la Comissió Tresoreria, aprovada per l’Assemblea Permanent i, posteriorment, per l’Assemblea General, es va decidir allargar el període de retorn de préstec, per tal d’augmentar l’estalvi, avançar el retorn dels diners dels microcreditors i poder fer front possibles contratemps.

A principis d’any, la Comissió Tresoreria fa públic, en una Assemblea General de sòcies i socis, el balanç econòmic de l’any anterior i els pressupostos de l’any següent, i aquests comptes han de ser aprovats per l’Assemblea.

Per qualsevol dubte o suggeriment no dubteu en enviar un correu electrònic a tresoreria.capablanca@gmail.com